Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6201 dca9 500
Reposted fromusagii usagii viabanshe banshe
1634 21d6 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viabanshe banshe
1971 99d0 500
Reposted fromdzony dzony viaseeyousoon seeyousoon
Muszę go zostawić. Będzie jeszcze gorzej. On jednak musi być sam. Tylko to go ocali. Tylko wtedy stanie się samodzielny. Tylko wtedy się naprawi.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon
   
“You’re disgusting.”  —  “Oh, I’m disgusting, but you’re not?”
Reposted fromlost-series lost-series viajstrbl jstrbl
9039 b6dc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabanshe banshe
3415 c91c
Reposted fromswissfondue swissfondue viabanshe banshe
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viaPoranny Poranny
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabanshe banshe
1542 b49b 500
Reposted fromewaryst ewaryst viabanshe banshe
Reposted fromiv-vi iv-vi viaburdeltata burdeltata
6172 2094 500
Węgierskie powiedzenie: jedno piwo, to nie piwo. Dwa piwa to pół piwa. Cztery piwa to jedno piwo. Ale - jedno piwo to nie piwo...
http://joemonster.org/art/40095/Wielopak_Weekendowy_DCCXXVIII
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover
4810 55f7 500
Reposted fromkaiee kaiee viagaszka gaszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl