Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabanshe banshe
1542 b49b 500
Reposted fromewaryst ewaryst viabanshe banshe
Reposted fromiv-vi iv-vi viaburdeltata burdeltata
6172 2094 500
Węgierskie powiedzenie: jedno piwo, to nie piwo. Dwa piwa to pół piwa. Cztery piwa to jedno piwo. Ale - jedno piwo to nie piwo...
http://joemonster.org/art/40095/Wielopak_Weekendowy_DCCXXVIII
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaAmericanlover Americanlover
4810 55f7 500
Reposted fromkaiee kaiee viagaszka gaszka
7100 ceaf
Reposted frompeper peper viajethra jethra
2443 df36
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaPoranny Poranny
4818 6646
Reposted fromscorpix scorpix viaburdeltata burdeltata
2620 7af4
Reposted fromsosna sosna viaorangeugarte orangeugarte
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viagaszka gaszka
0812 168c
Reposted fromkonbeto konbeto viaIgnition Ignition
6601 ad0a
[can't wait]
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaAmericanlover Americanlover
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viawetryagain wetryagain
8620 8c9c 500
Reposted frommart6na mart6na viastrzepy strzepy
Palę, bo przy tobie rozumiem jak się czasem przez niego czujesz.
Reposted fromPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl